Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Gminy Tarnowo Podgórne zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.


Data publikacji strony internetowej: 2020-01-02.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-02.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Niektóre informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo, gdyż pochodzą od podmiotów zewnętrznych. Do Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne zostały przekazane wyłącznie w wersji papierowej, wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany) lub jako dokumenty pdf nieprawidłowo przygotowane w programie MS Word.
Część dokumentów nie jest dostępna cyfrowo, gdyż została utworzona przed wejściem w życie przedmiotowej ustawy. W miarę możliwości treści szczególnie istotne dla bieżącej działalności Urzędu będą poprawiane.
Niektóre dokumenty zostały opublikowane w postaci skanu. W takim przypadku publikujemy także ich dostępną wersję alternatywną.

Wyłączenia

Wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności są:

 • Mapy oraz mapy interaktywne (w tym geoportale);
 • Treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte (m. in. dokumenty pochodzące od podmiotów zewnętrznych);
 • Treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, których dostosowanie do wymogów dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której podmiot publiczny nie jest uprawniony (m. in. oświadczenia majątkowe, projekty techniczne);
 • Multimedia nadawane na żywo;
 • Multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2024-03-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego.

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej

Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

Do sprawdzenia użyto programu SortSite Pro.

Ponadto została przeprowadzona weryfikacja odtwarzania treści i nawigacji po stronie, z użyciem czytnika ekranu NVDA.

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe dostępne w obrębie serwisu:

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu.
Ułatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia dla osób korzystających z czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, natomiast unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej z nich. Zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy, a linki - tytuły opisujące dany odnośnik bardziej szczegółowo.

Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio do:

 • treści,
 • menu ułatwień dostępu,
 • menu głównego,
 • mapy strony.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą do kontaktu jest Pan Tomasz Musielak, pracownik Wydziału Obsługi Klienta i Informacji Publicznej, adres poczty elektronicznej t.musielak@tarnowo-podgorne.pl. Kontaktować można się również dzwoniąc pod numer telefonu 61 8146 221.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne (osobiście lub za pośrednictwem poczty), a także przesyłać na adres mailowy bok@tarnowo-podgorne.pl.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Może także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne każde żądanie realizuje niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie osiągalne, wnioskodawca zostanie niezwłocznie poinformowany o tym, kiedy zapewnienie dostępności cyfrowej będzie możliwe. Realizacja wniosku nastąpi jednak w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, wówczas Urząd Gminy Tarnowo Podgórne zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku otrzymania odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnioskodawca ma prawo złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich, https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna siedziby Urzędu

Informacje o dostępności architektonicznej budynków Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne dostępna na naszej stronie BIP.

Dostępność na urządzeniach mobilnych

Dzięki budowie strony internetowej w oparciu o metodę „Responsive Web Design” (w skrócie RWD) serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie jest wymagane powiększanie ani przewijanie w kierunku poziomym. Gwarantuje to, że w urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Tłumacz języka migowego

Urząd Gminy w Tarnowie Podgórnym oferuje usługę Wideotłumacz dla osób głuchych.
Szczegółowe informacje o usłudze zamieszczono w zakładce Dostępność – Obsługa klienta z niepełnosprawnością.