Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Usługi Transportowe

Nazwa Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób - taxi
Opis Dotyczy
Miejsce Pełnomocnik Wójta do spraw nadzoru właścicielskiego
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
1. Pisemnie:
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 94 oraz 115, Tarnowo Podgórne;
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne - Filia w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 75c, Przeźmierowo.
Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek zawierający:
- oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;
- informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) - jeżeli są wymagane;
- numer identyfikacji podatkowej NIP;
- określenie rodzaju i zakresu transportu drogowego, a w zakresie transportu drogowego taksówką - także obszaru wykonywania przewozu;
- określenie czasu, na który licencja ma być wydana.
2. Oświadczenie o niekaralności.
3. Oświadczeniu o spełnieniu przez przedsiębiorcę wykonującego osobiśćie transport drogowy wymagań określonych w przepisach ustawy o transporcie drogowym.
4. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców.
5. Wykaz zawierający dane pojazdu zgłaszanego do licencji, w tym: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.
6. Kserokopia dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego wraz z adnotacją taxi.
7. Kopia legalizacji taksometru.
8. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem (umowa użyczenia, najmu, leasing, itd.).
9. Aktualna, wyraźna fotografia o wymiarach 35x45 mm.
10. Potwierdzenie wniesienia opłaty.
Opłaty Opłata za udzielenie licencji (w zależności od okresu ważności):
- od 2 do 15 lat - 200 zł;
- powyżej 15 do 30 lat - 250 zł;
- powyżej 30 do 50 lat - 300 zł.
Termin i sposób załatwienia sprawy Sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego  - nie później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia sprawy.
Tryb odwoławczy Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy w Tarnowie Podgórnym.
Można również zrzec się prawa do wniesienia odwołania. W tym celu należy - w terminie 14 dni od otrzymania licencji - złożyć w urzędzie, który wydał licencję oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania. Wówczas decyzja pozytywna uprawomocni się szybciej.
Podstawa prawna - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowej z dnia 6 sierpnia 2013 r.;
- Ustawa o opłacie skarbowej;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2018 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych elementów;
- Uchwała nr XXXVI/431/2012 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przepisów porządkowych regulujących przewóz osób taksówkami oraz stosowania dodatkowych oznaczeń taksówek naterenie gminy Tarnowo Podgórne.
Uwagi Podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wymaga uzyskanie odpowiedniej licencji. Licencja ta jest zezwoleniem w rozumieniu usyawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo Przedsiębiorców.
Licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszarze gminy wydaje wójt.
Licencję na podjęcie i wykonywanie transportu drogowego taksówką udziela się na czas określony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek strony.
Licencja udzielana jest na określony pojazd i obszar obejmujący gminę.
Dopuszcza się wykonywanie przewozu z obszaru określonego w licencji, poza ten obszar, lecz bez prawa świadczenia usług przewozowych poza obszarem określonym w tej licencji, z wyjątkiem przewozu wykonywanego w drodze powrotnej lub w przypadku złożenia zamówienia przez klienta z innego obszaru.
Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:
a) członkowie organu zarądzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą:
- nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy lub płacy albo inne związane z wykonywaniem zawodu;
- nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transporu drogowego;
b) posiada on tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi społeniającymi wymagania techniczne określonymi przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany;
c) zatrudnieni przez niego kierowcy oraz sam przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy:
- nie byli skazani za przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości,a ponadto nie wydano im prawomocnego orzeczenie zakazującego wykonywanie zawodu kierowcy;
- spełniają wymagania określone w art. 39 a ust. 1 pkt 1-4.

1. Przedsiębiorac lub inny podmiot wykonujący przewóz osób może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta:
- ukończyła 18 lat -  w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest prawo jazdy kategorii: C lub C+E (o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną), C1 lub C1+E (o ile uzyskał on odpowiedną kwalifikację wstępną przyspieszoną);
- ukończyła 21 lat - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest prawo jazdy kategorii: C lub C+E (o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną), D lub D+E (o ile uzyskał on odpowiedną kwalifikację wstępną), D1 lub D1+E (o ile rpzewóz wykonywany jest na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał odpowiedną kwalifikację wstępną przyspieszoną;
- ukończyła 23 lata - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D lub D+E (o ile uzyskał on odpowiedną kwalifikację wstępną przyspieszoną).
2. Posiada odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, z zastrzeżeniem ust. 1a;
3. Nie ma przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
4. Nie ma przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-04-07 09:56:59
Data utworzenia 2020-02-27
Data udostępnienia 2020-02-27 10:02:50
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Tomasz Musielak