Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Urząd Stanu Cywilnego

Nazwa Zmiana imienia i nazwiska
Opis Dotyczy
Miejsce Urząd Stanu Cywilnego
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
Pisemnie - Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, Tarnowo Podgórne.
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia lub nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany.
Wymagane dokumenty 1. Wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument stwierdzający tożsamość;
2. Wniosek, który musi zawierać:
- dane osoby, której zmiana dotyczy: imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe,
- wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,
- nr PESEL,
- imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana,
- wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów,
- adres do korespondencji wnioskodawcy,
- uzasadnienie,
- oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.
3. Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego;
4. Ponadto do wniosku dołącza się inne dokumenty uzasadniające zmianę (oryginały lub notarialnie potwierdzone kopie);
5. W przypadku ubiegania się o zmianę imienia lub nazwiska dla małoletniego dziecka konieczna jest zgoda drugiego rodzica. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę. Zgoda powinna zostać wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka, każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę.
Opłaty Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej 37 zł. Opłatę uiszcza się na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. o/Poznań, Nr 32 1050 1520 1000 0024 3672 4641.

Zwalnia się od opłaty skarbowej:
- dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnym i małżonkom tych osób,
- osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
Opłatę wnosi się podczas składania wniosku.
Termin i sposób załatwienia sprawy Wydanie decyzji następuje w terminie do miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów. W sprawach skomplikowanych, wymagających przeprowadzenia wyjaśniającego, po jego zakończeniu.
Tryb odwoławczy Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Tarnowie Podgórnym.
Podstawa prawna - Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska;
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Uwagi Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:
- imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,
- na imię lub nazwisko używane,
- na imię lub nazwisko bezprawnie zmienione,
- na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami  prawa państwa, którego obywatelstwo również wnioskodawca posiada.

Zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego.

Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę posiada członków rodziny (małżonek, wstępny) o tym nazwisku.

Zmiany imienia lub nazwiska cudzoziemca, który uzyskał w Polsce status uchodźcy można dokonać wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego.

Ustawę o zmianie imienia i nazwiska stosuje się do:
- obywateli polskich,
- cudzoziemców niemających obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli mają w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania,
- cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-05-10 11:51:36
Data utworzenia 2020-03-25
Data udostępnienia 2020-03-25 08:11:49
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Monika Mroczkiewicz