Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Urząd Stanu Cywilnego

Nazwa Zaświadczenie (do ślubu konkordatowego) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
Opis Dotyczy
Miejsce Urząd Stanu Cywilnego
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
Pisemnie - Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115, Tarnowo Podgórne;
Wymagane dokumenty 1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński przedkładają dowody osobiste lub paszporty.
2. Dotyczy cudzoziemców:
- dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport oraz karta pobytu, jeżeli została wydana;
- odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa,  wraz z tłumaczeniem (jeżeli jest wymagane) wykonanym  przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w Państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), konsula;
- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie powyższego dokumentu napotyka trudne po przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu.
Opłaty Zaświadczenie wolne jest  od opłaty skarbowej.
Pobierana jest opłata za sporządzenie aktu małżeństwa w wysokości 84 zł (jeżeli akt małżeństwa sporządzany będzie w tutejszym urzędzie).
Opłatę uiszcza się na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. o/Poznań, Nr 32 1050 1520 1000 0024 3672 4641.

Prosimy o niedokonywanie opłaty skarbowej przed złożeniem podania.
Tryb i sposób załatwienia sprawy Zaświadczenie wydaje wybrany  kierownik urzędu stanu cywilnego.

Przy składaniu dokumentów narzeczeni podpisują zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli cudzoziemiec nie włada językiem polskim zapewnia obecność tłumacza przysięgłego zarówno w procedurze poprzedzającej zawarcie małżeństwa jak i podczas zawarcia małżeństwa.
W momencie składania zapewnienia narzeczeni wybierają nazwiska, jakie będą nosić po ślubie oraz nazwisko dla wspólnych dzieci.

Zaświadczenie jest ważne przez okres sześciu miesięcy od dnia wystawienia.
Tryb odwoławczy Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński powiadamia na piśmie osoby, których odmowa dokonania czynności dotyczy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności
Inne - Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego;
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy;
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-06-01 16:49:17
Data utworzenia 2020-03-23
Data udostępnienia 2020-03-23 12:00:51
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Tomasz Musielak