Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Działalność gospodarcza

Nazwa Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych polegającą na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę
Opis Dotyczy
Miejsce Wydział Spraw Obywatelskich
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
1. Pisemnie:
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 94 oraz 115, Tarnowo Podgórne;
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne - Filia w Przeźmierowie, ul. Orzechowa 1, Przeźmierowo.
  2. Elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.
Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek.
Opłaty Opłata roczna za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi:

1. Opłata podstawowa:
- 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
- 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
- 2100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

2. Opłatę, o której mowa w pkt. 1 przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych gdzie roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
- 37500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
- 37500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
- 77000,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

W roku nabycia lub utraty ważności zezwolenia opłaty, o których mowa wyżej dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności.
Termin i sposób załatwienia sprawy Rozpatrzenie wniosku, wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania następuje w terminie jednego miesiąca od daty wpływu wniosku.
Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Tarnowo Podgórne.
Podstawa prawna - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Uwagi Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych w miejscu organizacji przyjęć jest:
1. Posiadanie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na siedzibę/adres zakładu głównego przedsiębiorcy;
2. Wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ustawowo określonych wysokościach i terminach;
3. Zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych;
4. Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu;
5. Prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu organizacji przyjęć mogą być wydane na okres do dwóch lat.

Zezwolenie cofa się w przypadku:
1) Nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
a) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
2) Nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych;
3) Wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;
4) Przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok ubiegły;
5) Popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;
6) Orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Zezwolenie wygasa w przypadku:
1) Upływu terminu ważności zezwolenia;
2) Zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;
3) Niedopełnienia w terminach obowiązku:
a) złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok ubiegły lub
b) dokonania opłaty w ustawowo określonych terminach i wysokościach.

W przypadku, o którym mowa w punkcie 3, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia lub dokonania opłaty, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania tej czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty lub nie wniesie raty opłaty powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w punkcie 5, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-05-24 12:26:59
Data utworzenia 2020-04-06
Data udostępnienia 2020-04-16 13:49:48
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Tomasz Musielak