Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Działalność gospodarcza

Nazwa Zgłoszenie działalności gospodarczej
Opis Dotyczy
Miejsce Wydział Spraw Obywatelskich
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
1. Pisemnie
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 94, Tarnowo Podgórne.

Możesz wypełnić wniosek online na stronie CEIDG, a następnie podpisać go osobiście w urzędzie. Żeby wypełnić wniosek nie musisz dodatkowo rejestrować się na stronie CEIDG - możesz to zrobić anonimowo.
Po wypełnieniu wniosku nie musisz go drukować. Wystarczy, że zapamiętasz kod (numer wniosku), który pojawi się po wypełnieniu na stronie CEIDG. Z tym kodem udaj się do urzędu. Urzędnik odnajdzie twój wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, wydrukuje, poda ci do podpisania i potwierdzi w systemie.  
Możesz także złożyć wniosek w formie papierowej w urzędzie, gdzie na miejscu otrzymasz odpowiedni formularz. Jeśli chcesz wypełnić go wcześniej, możesz go pobrać ze strony CEIDG, wydrukować, podpisać własnoręcznie i zanieść do dowolnego urzędu.  
Urzędnik potwierdzi za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG.
Ważne! Przy składaniu wniosku w urzędzie nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (paszport).
Wniosek o wpis do CEIDG może również złożyć pełnomocnik ustanowiony na zasadach ogólnych.
Wypełniony wniosek możesz wysłać listem poleconym ( w przypadku przeslania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).

  2. Elektronicznie poprzez:
- stronę CEIDG
Wniosek o wpis do CEIDG najwygodniej jest złożyć przez internet. W tym celu kliknij przycisk Załatw online, który przeniesie cię na stronę internetową CEIDG. Zarejestruj się na stronie CEIDG, wypełnij formularz CEIDG-1 i podpisz go elektronicznie za pomocą bankowości internetowej, Profilem Zaufanym lub podpisem elektronicznym.
Jeżeli zamierzasz być podatnikiem podatku VAT do wniosku CEIDG-1 składanego online możesz dołączyć zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne VAT-R. Wniosek i zgłoszenie VAT-R podpisz kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym. Pamiętaj! Zgłoszenie VAT-R mogą złożyć tylko osoby, które mają już numer NIP.
Ważne! Jeśli składasz wniosek o wpis do CEIDG przez internet nie możesz skorzystać z pełnomocnika.
  - stronę banku
Wniosek online możesz złożyć także poprzez bankowość internetową wybranych banków. Pamiętaj jednak, że za pośrednictwem banku zarejestrujesz jedynie firmę. Pozostałe formalności, takie jak rejestracja w ZUS lub rejestracja jako podatnik VAT możesz załatwić w urzędzie albo online poprzez PUE ZUS lub Portal Podatkowy.
  3. Telefonicznie
Wniosek o wpis do CEIDG możesz wypełnić również przez telefon. W tym celu skontaktuj się z infolinią Centrum Pomocy (tel.: 801 055 088 lub 22 765 67 32). Wspólnie z konsultantem wypełnisz wniosek. Po rozmowie, otrzymasz SMS z kodem (numerem wniosku). Z tym numerem udaj się do urzędu. Urzędnik wydrukuje twój wniosek i poprosi cię, abyś go podpisał.
Wymagane dokumenty Działalność gospodarczą można podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralne j Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Zgłoszenia dokonuje się na postawie wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek CEIDG-1 musi być zgodny z formularzem określonym przez ministra ds. gospodarki.

Wniosek CEIDG-1 służy jednocześnie do zgłaszania zmian we wpisie do CEIDG, informacji o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej, służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem.

Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:
- CEIDG-RD - służy do wpisywania większej ilości kodów PKD
- CEIDG-MW - służy do wpisywania więcej niż jednego dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej
- CEIDG-RB - służy do podawania więcej niż jednego rachunku bankowego
- CEIDG-SC - służy do określania udziału w więcej niż jednej spółce cywilnej
- CEIDG-PN - służy do zgłoszenia informacji o więcej niż jednym pełnomocniku
- CEIDG-ZS - służy do wpisania zarządcy sukcesyjnego

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarcza jest jednocześnie:

1) wnioskiem o wpis albo zmianą wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
2) zgłoszeniem  identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP);
3) zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (ZUS/KRUS).

Do wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może dołączyć:

1) w przypadku przedsiębiorcy będącego płatnikiem składek:
a) zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo do ubezpieczenia zdrowotnego,
b) zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny,
(od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorca może dołączyć do wniosku CEIDG-1 dokumenty ubezpieczeniowe nie tylko za siebie i członków swojej rodziny, ale także za osoby zatrudnione np. pracowników, zleceniobiorców, osoby współpracujące) oraz członków ich rodzin,
c) zmianę danych w zgłoszeniach , o których mowa w lit. a i b,
d) zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczeń, o których mowa w lit. a i b,
2) zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne, o których mowa w przepisach o podatku od towarów i usług;
3) żądanie przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej albo rezygnacji z wybranej formy opodatkowania lub informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności opodatkowanej w formie karty podatkowej;
4) żądanie przyjęcia zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Opłaty Brak
Termin i sposób załatwienia sprawy Centralna Ewidencji i Informacja o Działalności  Gospodarczej (CEIDG) - informatyczny rejestr przedsiębiorców - osób fizycznych, prowadzony jest przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.
Organ Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
Tryb odwoławczy Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, zwana dalej "CEIDG", prowadzi w systemie teleinformatycznym Minister Przedsiębiorczości i Technologii.
Czynność organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.
Podstawa prawna - Ustawa z dnia 06.03.2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
- Ustawa  z dnia 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców;
- Ustawa z dnia 06.03.2018 r. Przepisy wyprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności  gospodarczej;
- Ustawa z dnia 06.03.2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesja przedsiębiorstw;
- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Uwagi Formularz CEIDG-1 jest dostępny:
- na stronach internetowych www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl,
- w BIP Ministerstwa Rozwoju www.bip.mr.gov.pl.
- poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej(ePUAP) (http://www.epuap.gov.pl )

Zgodnie z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. , poz. 1950 z późniejszymi zmianami), osoba, która składa fałszywe oświadczenie i została uprzedzona o odpowiedzialności karnej za  złożenie fałszywego oświadczenia, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, zawarcie w oświadczeniu klauzuli: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia" zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
  Więcej informacji dot. rozpoczynania i wykonywania działalności gospodarczej znajduje się na stronie https://www.biznes.gov.pl/poradniki-przedsiebiorcy.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-03-31 11:50:17
Data utworzenia 2020-03-31
Data udostępnienia 2020-03-31 11:50:17
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Tomasz Musielak