Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Działalność gospodarcza

Nazwa Zezwolenia na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Opis Dotyczy
Miejsce Wydział Spraw Obywatelskich
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
1. Pisemnie:
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 94 oraz 115, Tarnowo Podgórne;
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne - Filia w Przeźmierowie, ul. Orzechowa 1, Przeźmierowo.
  2. Elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.
Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek;
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
3. Zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
4. Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
Opłaty Opłata roczna za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi:

1. Opłata podstawowa:
- 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
- 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
- 2100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
2. Opłatę, o której mowa w pkt. 1 przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
- 37500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
- 37500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu(z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
- 77000,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

W roku nabycia lub utraty ważności zezwolenia opłaty, o których mowa wyżej dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności.
Termin i sposób załatwienia sprawy Rozpatrzenie wniosku, wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania następuje w terminie jednego miesiąca od daty wpływu wniosku.
Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Tarnowo Podgórne.
Podstawa prawna - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
- Uchwała Nr LXII/979/2018 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne;
- Uchwała Nr LXII/980/2018 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Tarnowo Podgórne miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Uwagi Wniosek opiniowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, która wydaję opinię w formie postanowienia.

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Tarnowo Podgórne jest:
1. Posiadanie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne;
2. Wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ustawowo określonych wysokościach i terminach;
3. Zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych;
4. W terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z tych zezwoleń;
5. Posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży;
6. Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu;
7. Zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany;
8. Prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy;
9. Przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - nie krótszy niż 2 lata.

Zezwolenie cofa się w przypadku:
1. Nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
a) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
2. Nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych;
3. Powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego;
4. Wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;
5. Przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok ubiegły;
6. Popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;
7. Orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.
Zezwolenie wygasa w przypadku:
1. likwidacji punktu sprzedaży;
2. upływu terminu ważności zezwolenia;
3. zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;
4. zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;
5. niedopełnienia w terminach obowiązku:
- złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok ubiegły lub
- dokonania opłaty w ustawowo określonych terminach i wysokościach.

W przypadku, o którym mowa w punkcie 5, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia lub dokonania opłaty, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania tej czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty lub nie wniesie raty opłaty powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w punkcie 5, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-05-24 12:26:59
Data utworzenia 2020-01-09
Data udostępnienia 2020-01-09 08:51:18
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Tomasz Musielak