Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Ochrona Środowiska

Nazwa Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.
Opis Dotyczy
Miejsce Wydział Infrastruktury Kubaturowej i Ochrony Środowiska
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
1. Pisemnie:
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 94 oraz 115, Tarnowo Podgórne;
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne - Filia w Przeźmierowie, ul. Orzechowa 1, Przeźmierowo.
Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek;
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
3. Zaświadczenie REGON;
4. Decyzja NIP;
5. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;
6. Wykaz środków świadczenia usług;
7. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Opłaty - 50 zł (opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.Przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, są zwolnieniu z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej).
- 25 zł (opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem, tj. 50 % stawki określonej od wpisu).
- 17 zł (opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa, prokury).
- 5 zł (opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez organ administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony).
Termin i sposób załatwienia sparwy Rozpatrzenie wniosku, wydanie decyzji lub jego odmowa, następuje w terminie 1 miesiąca od datyzłożenia wniosku.
Tryb odwoławczy Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odmawiającej dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Podstawa prawna Rozdział 4a  art.9 b ust.2 ustawy outrzymaniu czystości iporządku wgminach zdnia 13 września 1996r.
Uwagi Przedsiębiorca ubiegający się o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:
1. Posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
2. Utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
3. Spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
4. Zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jestobowiązany do:
1. Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
2. Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzaniaodpadów komunalnych.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-10-18 08:04:23
Data utworzenia 2020-02-19
Data udostępnienia 2020-02-19 10:55:15
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Małgorzata Weymann