Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Usługi Transportowe + TAXI

Nazwa Wygaśnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
Opis Dotyczy
Miejsce Pełnomocnik Wójta do spraw nadzoru właścicielskiego
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
1. Pisemnie:
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 94 oraz 115, Tarnowo Podgórne;
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne - Filia w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 75c, Przeźmierowo.
Wymagane dokumenty 1. Oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania działalności przewozu osób taksówką (likwidacja przedsiębiorstwa) i zrzeczenia się licencji;
2. Dowód uiszczenia opłaty;
3. Oryginał licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką (niezwołocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wydania decyzji);
4. Identyfikator kierowcy;
5. Pełnomocnictwo (w przypadku ustanowienia pełnomocnika, wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty);
6. Dowód tożsamości.
Opłaty 10 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji.
Termin i sposób załatwienia sprawy W terminie do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia licencji bądź decyzja o odmowie stwierdzenia wygaśnięcia licencji. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
Tryb odwoławczy Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy w Tarnowie Podgórnym.
Podstawa prawna - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
- Ustawa o opłacie skarbowej.
Uwagi Licencja wygasa w razie:
- upływu okresu, na który została udzielona;
- zrzeczenia się jej, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zostało wszczęte postępowanie o cofnięcie licencji;
- śmierć posiadacza licencji;
- likwidacji albo postanowienia o upadłości przedsiębiorcy, któremu została udzielona licencja.

Organ, który udzielił licencji, przenosi w drodze decyzji administracyjnej uprawnienia z niej wynikające w razie:
- śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem, w szczególności spólki jawnej lub spólki komandytowej, pod warunkiem spełnienia przez przedsiębiorcę przejmującego uprawnienia wynikające z licencji, wymagań określonych dla przedsiębiorcówubiegających się o uzyskanie licencji;
- połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z odrębnymi przepisami, przedsiębiorcy posiadającego licencję, pod warunkiem spełnienia przez przedsiębiorcę przejmującego uprawnienia wynikające z licencji wymagań określonych dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie licencji;
- w razie śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję organ, który jej udzielił, na wniosek osoby, która złożyła wniosek o stwierdzenia nabycia spadku wyraża zgodę, w drodze decyzji administracyjnej, na wykonanie uprawnień wynikających z licencji przez okres nie dłuższy, niż 18 miesięcy od daty śmierci posiadacza tej licencji.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-04-09 08:19:39
Data utworzenia 2020-02-28
Data udostępnienia 2020-02-28 09:34:55
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Tomasz Musielak