Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Usługi Transportowe + TAXI

Nazwa Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
Opis Dotyczy
Miejsce Pełnomocnik Wójta do spraw nadzoru właścicielskiego
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
1. Pisemnie:
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 94 oraz 115, Tarnowo Podgórne;
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne - Filia w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 75c, Przeźmierowo.
Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, w zwiażku ze zmianą danych w niej zawartych;
2. Kserokopia aktualnego dowodu rejestracyjnego pojazdu wraz z wpisem o dopuszczeniu do ruchu jako taksówki osobowej, a w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu - również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nim.
3. Dotychczasowy oryginał licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką;
4. Potrwierdzenie wniesienia opłat;
5. Wykaz zawierający dane pojazdu zgłaszanego do licencji;
6. Pełnomocnictwo/pokra - w przypadku działania przez pełnomocnika.
Opłaty Opłata za zmianę licencji (w zależności od okresu ważności):
- od 2 do 15 lat - 20 zł;
- powyżej 15 do 30 lat - 25 zł;
- powyżej 30 do 50 lat - 30 zł.
Termin i sposób załatwienia sprawy 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W szczególnych przypadkach, po przedstawieniu kompletnych dokumentów w umówionym ze stroną terminie - do 30 dni.
Tryb odwoławczy Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy w Tarnowie Podgórnym.
Podstawa prawna - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowej z dnia 6 sierpnia 2013 r.;
- Ustawa o opłacie skarbowej;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2018 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych elementów;
- Uchwała nr XXXVI/431/2012 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przepisów porządkowych regulujących przewóz osób taksówkami oraz stosowania dodatkowych oznaczeń taksówek naterenie gminy Tarnowo Podgórne.
Uwagi Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi , który udzielił licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką zmiany dnaych, o których mowa a art. 8 ustawy o transporcie drogowym nie później niż w terminie 28 dni od daty ich powstania. Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę
Przewoźnik drogowy może zawiesić w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres niedłuższy niż 12 miesięcy.
Przewoźnik drogowy zawieszający wykonywanie transportu drogowego jest obowiążany w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia zawiadomić organ , który udzielił licencji o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-04-08 11:40:21
Data utworzenia 2020-02-27
Data udostępnienia 2020-02-27 12:35:03
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Tomasz Musielak