Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Usługi Transportowe + TAXI

Nazwa Licencja TAXI oraz potwierdzenie spełnienia wymagań
Opis Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

Uwaga! Przedsiębiorcy posiadający licencję wydaną przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, są obowiązani w terminie do dnia 31 marca 2024 r. w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, przedłożyć organowi, o którym mowa w art. 7 ust. 4 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 2, dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań.
Miejsce Pełnomocnik Wójta do spraw nadzoru właścicielskiego
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
1. Pisemnie:
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 94 oraz 115, Tarnowo Podgórne;
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne - Filia w Przeźmierowie, ul. Orzechowa 1, Przeźmierowo.
Wymagane dokumenty 1. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu taksówką.
2. Oświadczenie członków organu zarządzającego spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy-osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji o której mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym
3. Zaświadczenie o niekaralności (opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku) stanowiące dowód, że wnioskodawca nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono wobec niego zakazu wykonywania zawodu kierowcy.
4. Kserokopia orzeczenia lekarskiego oraz psychologicznego o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
5. Kserokopia Prawa Jazdy.
6. Wykaz zgłaszanych kierowców.
7. Wykaz zgłaszanych pojazdów samochodowych.
8. Kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki.
9. W przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu tytuł prawny do dysponowania pojazdem, którym ma być wykonywany transport.
10. Kserokopia ważnego świadectwa legalizacji taksometru (jeśli występuje).
11. Zdjęcie o wymiarach 3,5x4,5 cm.
12. Dowód uiszczenia opłaty o której mowa w pkt. IV.
  W przypadku weryfikacji spełnienia wymagań należy złożyć:
1. Wniosek o dokonanie weryfikacji uprawnień zawartych w licencji.
2. Orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
3. Orzeczenie o braku przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
4. Kserokopię prawa jazdy.
5. Informację z Krajowego Rejestru Karnego (zaświadczenie o niekaralności) - nie starszą niż miesiąc.
6. Wykaz kierowców zgłoszonych przez przedsiębiorcę do licencji.
Opłaty Opłata za licencję zależna jest od okresu pozwolenia i wynosi:
- dla pozwolenia na okres od   2 do 15 lat - 200,00 zł
- dla pozwolenia na okres od 16 do 30 lat - 250,00 zł
- dla pozwolenia na okres od 31 do 50 lat - 300,00 zł
Opłata za wypis z licencji zależna jest od okresu pozwolenia i wynosi:
- dla pozwolenia na okres od   2 do 15 lat - 22,00 zł
- dla pozwolenia na okres od 16 do 30 lat - 27,50 zł
- dla pozwolenia na okres od 31 do 50 lat - 33,00 zł
Termin i sposób załatwienia sprawy 1. Do 30 dni (zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).
2. W przypadkach wymagających przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego zastosowanie mają przepisy o których mowa w art. 35 § 3 przywołanej ustawy.
Tryb odwoławczy Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi do WSA w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Tarnowo Podgórne. Zgodnie z art. 230 § 1 Ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w związku z § 2 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniach administracyjnych od skargi pobierana jest opłata za wpis stały w wysokości 200,00 zł.
Podstawa prawna - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 05 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 05 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów;
- Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (art. 14 i 15).
  - Uchwała nr XXXVI/431/2012 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: przepisów porządkowych regulujących przewóz osób taksówkami oraz stosowania dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie gminy Tarnowo Podgórne.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-04-23 09:11:33
Data utworzenia 2020-02-27
Data udostępnienia 2020-02-27 10:02:50
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Tomasz Musielak