Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Usługi Transportowe + TAXI

Nazwa Przedłużenie ważności zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób
Opis Dotyczy
Miejsce Pełnomocnik Wójta do spraw nadzoru właścicielskiego
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
1. Pisemnie:
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 94 oraz 115, Tarnowo Podgórne;
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne - Filia w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 75c, Przeźmierowo.
Wymagane dokumenty O wydanie zezwolenia mogą ubiegać się przedsiębiorcy posiadający ważną licencją na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego osób lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
Postępowanie wszczyna się na pisemny wniosek przedsiębiorcy o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, który zawiera: oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę, linię komunikacyjną, wnioskowany okres ważności zezwolenia oraz ilość wypisów z zezwolenia.
Wniosek podpisuje upoważniona osoba (osoby będące członkami organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową zgodnie z zasadą reprezentacji określonej w KRS) lub osoby prowadzące działalność gospodarczą.

W przypadku przedłużenia ważności zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym  transporcie drogowym przedsiębiorca przekłada następujące dokumenty:
1. Kserokopię zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na transport drogowy osób
- informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu;
- proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;
- schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
- potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi.

Opłaty Za wydanie zezwolenia (w zależności od okresu ważności zezwolenia):
- do 1 roku - 50 zł;
- do 2 lat - 75 zł;
- do 3 lat - 100 zł;
- do 4 lat - 125 zł;
- do 5 lat - 150 zł.

1. Za wydanie wypisu z zezwolenia, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
2. Za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku zmiany zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
3. Za wydanie wypisu z zezwolenia,  w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
4. Przy obliczaniu opłaty, o której mowa w pkt. 1-3, przyjmuje się okres ważności i obszar odpowiadające okresowi ważności i obszarowi posiadanego zezwolenia.
5. Za wydanie wypisu z zezwolenia, na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
6. Za wydanie wtórnika zezwolenia, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
7. Za wydanie wtórnika zezwolenia, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 25% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
8. Za przedłużenie ważności zezwolenia, pobiera się opłatę jak za wydanie zezwolenia.
Tryb i sposób załatwienia sprawy Sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego  - nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej sprawa jest załatwiana nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Tryb odwoławczy Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy w Tarnowie Podgórnym.
Podstawa prawna - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładu jazdy;
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowej z dnia 6 sierpnia 2013 r.;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń;
- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe;
- Ustawa o opłacie skarbowej;
- Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym.
Uwagi Oznaczenie przedsiębiorcy umieszczone na wszystkich dokumentach tj. wniosku i załącznikach do wniosku, powinno być zgodne z oznaczeniem przedsiębiorcy zawartym w licencji lub zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Termin ważności licencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego nie powinien być krótszy od terminu ważności zezwolenia wskazanego we wniosku przez przedsiębiorcę.

Potwierdzenie przedłużenia ważności zezwolenia dotyczy wyłącznie przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia, którego termin ważności zbliża się ku końcowi, a załączniki złożone do ostatniego wniosku nadal są aktualne. Zezwolenie przedłuża się na wniosek przedsiębiorcy, złożony co najmniej 30 dni przed datą utraty ważności zezwolenia.

Dokumenty urzędowe stanowiące załączniki do wniosku należy składać w oryginale, ewentualnie w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty te mogą być również złożone w kserokopii, pod warunkiem okazania oryginału przez stronę, z jednoczesnym złożeniem pisemnego oświadczenia strony o ich zgodności z oryginałem.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-04-08 10:45:13
Data utworzenia 2020-02-27
Data udostępnienia 2020-02-27 08:39:08
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Tomasz Musielak