Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Usługi Transportowe + TAXI

Nazwa Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów - krajowy transport drogowy osób
Opis Dotyczy
Miejsce Pełnomocnik do spraw nadzoru właścicielskiego
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
1. Pisemnie:
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 94 oraz 115, Tarnowo Podgórne;
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne - Filia w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 75c, Przeźmierowo.
Wymagane dokumenty O wydanie zezwolenia mogą ubiegać się przedsiębiorcy posiadający ważną licencję na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Postępowanie wszczyna się po złożeniu:

1. Wypełnionego wniosku, który zawiera: oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę, linię komunikacyjną, wnioskowany okres ważności zezwolenia oraz ilość wypisów z zezwolenia. Wniosek podpisuje upoważniona osoba (osoby będące członkami organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową zgodnie z zasadą reprezentacji określonej w KRS) lub osoba/by prowadzące działalność gospodarczą.
2. Załączników:
- kopii licencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
- proponowanego rozkład jazdy podlegający weryfikacji i zatwierdzeniu w ilości zgodnej z liczbą pojazdów obsługujących linię + 2,
- schematu połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
- potwierdzenia uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
- zobowiązania do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach przygotowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy,
- cennika opłat uwzględniający ceny biletów normalnych i ulgowych, jak również wykazu osób uprawnionych do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,
- wykazu pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.
Opłaty Za wydanie zezwolenia (w zależności od okresu ważności zezwolenia):
- do 1 roku - 100 zł;
- do 2 lat - 150 zł;
- do 3 lat - 200 zł;
- do 4 lat - 250 zł;
- do 5 lat - 300 zł.

Za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Za wydanie wypisu z zezwolenia, na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Za wydanie wtórnika zezwolenia, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Za wydanie wtórnika zezwolenia, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 25 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Termin i sposób załatwienia sprawy Sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego  - nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej sprawa jest załatwiana nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
Tryb odwoławczy Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy w Tarnowie Podgórnym.
Podstawa prawna - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładu jazdy,
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowej z dnia 6 sierpnia 2013 r.,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń,
- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe,
- Ustawa o opłacie skarbowej,
- Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym.
Uwagi Podmioty prowadzące działalność w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym mogą ją nadal wykonywać na postawie posiadanych uprawnień, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2019 r.

Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2018 r. , wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2019 r.

Oznaczenie przedsiębiorcy umieszczone na wszystkich dokumentach tj. wniosku i załącznikach do wniosku, powinno być zgodne z oznaczeniem przedsiębiorcy zawartym w licencji lub zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Termin ważności licencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego nie powinien być krótszy od terminu ważności zezwolenia wskazanego we wniosku przez przedsiębiorcę.

Dokumenty urzędowe stanowiące załączniki do wniosku należy składać w oryginale, ewentualnie w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
Dokumenty te mogą być również złożone w kserokopii, pod warunkiem okazania oryginału przez stronę, z jednoczesnym złożeniem pisemnego oświadczenia strony o ich zgodności z oryginałem.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-04-06 16:26:28
Data utworzenia 2020-02-26
Data udostępnienia 2020-02-26 11:51:17
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Tomasz Musielak