Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Usługi Transportowe + TAXI

Nazwa Wydanie dodatkowych wypisów z licencji TAXI
Opis Dotyczy
Miejsce Pełnomocnik Wójta ds. Nadzoru Właścicielskiego
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
1. Pisemnie: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115/Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 94/Filia Urzędu Przeźmierowo ul. Orzechowa 1.
2. Elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.

Wymagane dokumenty 1. Wniosek o zmianę wypisu licencji TAXI.
2. Aktualny wykaz pojazdów samochodowych, zawierający : markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.
3. Kserokopie dowodu/ów rejestracyjnego/ych pojazdów wymienionych w pkt. 2, którymi będą wykonywane przewozy taxi z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki.
4. W przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu - dokument/y potwierdzający/e tytuł prawny do dysponowania pojazdem/ami, którym/i wykonany ma być transport.
5. Ważne świadectwo legalizacji taksometru elektronicznego, o ile występuje.
6. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie wypisu/ów.
Opłaty Opłata za wypis z licencji TAXI zależna jest od okresu pozwolenia i wynosi:
o dla pozwolenia na okres od 2 do 15 lat - 22 zł;
o dla pozwolenia na okres od 16 do 30 lat - 27,50 zł;
o dla pozwolenia na okres od 31 do 50 lat - 33 zł.
Opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo wynosi 17 zł.
Konto Urzędu Gminy: ING Bank Śląski S.A. o/ Poznań PL 32 1050 1520 1000 0024 3672 4641.
Termin i sposób załatwienia sprawy 1. Do 30 dni (zgodnie z ustawą z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).
2. W przypadkach wymagających przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego zastosowanie mają przepisy o których mowa w  rozdz.7 art.35 §3 przywołanej ustawy.
Tryb odwoławczy Od niniejszego pisma przysługuje stronie prawo wniesienia skargi do  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Tarnowo Podgórne w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.
Zgodnie z art. 230 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w związku z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.12.2003 r. w sprawie wysokości opłat oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniach przed sądami administracyjnymi od skargi pobierana jest opłata za wpis stały w wysokości 200 złotych.
Jednocześnie informuję, iż strona ma  prawo ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych lub o przyznanie prawa pomocy na zasadach określonych w przepisach szczegółowych ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Podstawa prawna 1.Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE.
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-05-09 13:33:37
Data utworzenia 2023-05-09
Data udostępnienia 2023-05-09 13:32:28
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Tomasz Musielak