Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Gospodarka Nieruchomościami

Nazwa Podział nieruchomości
Opis Dotyczy
Miejsce Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
1. Pisemnie:
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 94 oraz 115, Tarnowo Podgórne;
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne - Filia w Przeźmierowie, ul. Orzechowa 1, Przeźmierowo.
Wymagane dokumenty 1. Wniosek wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych o podział nieruchomości;
2. Załączniki:
- Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
- Wypis z rejestru gruntów;
- Kopia mapy ewidencyjnej;
- Wstępny projekt podziału nieruchomości wykonany na mapie zasadniczej (po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania oraz 1 egzemplarz dla organu podziałowego);
- Ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązująca w dniu złożenia wniosku, jeżeli ma nastąpić na podstawie art. 94 ust.1 ustawy.
3. Po wydaniu postanowienia opiniującego pozytywnie wstępny projekt podziału, wniosek należy uzupełnić o:
- protokół przyjęcia granic nieruchomości;
- wykaz zmian gruntowych;
- wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne, niż w księdze wieczystej;
- projekt podziału nieruchomości wykonany przez uprawnionego geodetę na mapie zasadniczej (po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania oraz 1 egzemplarz dla organu podziałowego).
4. W przypadku, gdy podział nieruchomości ma następić niezależnie od ustaleń planu miejscowego, na podstawie art. 95 ustawy, postanowienie opiniujące nie jest wymagane, a do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w punkcie 2.
Opłaty Brak
Termin i sposób załatwienia sprawy Opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości (z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ustawy) następuje w drodze postanowienia Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, w terminie miesiąca od datywpływu kompletu wymaganych dokumentów.
Po złożeniu do organu kompletu pozostałych dokumentów, a także w wypadkach, gdy postanowienie nie jest wymagane, nie wcześniej niż w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania postanowienia, a także w wypadkach, gdy postanowienie nie jest wymagane, decyzję w sprawie podziału nieruchomości wydaje Wójt Gminy Tarnowo Podgórne, w terminie miesiąca od daty wpływu kompletu dokumentów.
Załatwienie sprawy szczególnie skomplikowanej powinno następić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty wpływu kompletu wymaganych dokumentów.
Tryb odwoławczy 1. Na postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Tarnowo Podgórne. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie.
2. Od decyzji w sprawie podziału nieruchomości służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Tarnowo Podgórne. Odowłanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Podstawa prawna Dział III rodział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.
Uwagi 1. Zgodnie z art. 96 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami  decyzję w sprawie podziału nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje się po uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział takiej nieruchomości. Pozwolenie to powinno mieć formę ostatecznej decyzji administracyjnej.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku i złożenia ich w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Zgodnie z art. 64 §2 kodeksu postępowania administracyjnego nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.
3. Z wnioskiem o pozwolenie na dokonanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków winien występować do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków właściciel lub wieczysty użytkownik dzielonej nieruchomości, bądź ich pełnomocnicy (zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 8, w związku z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami), załączając 2 egzemplarze mapy z projektowanym podziałem. Pozwolenie konserwatora wydawane jest w formie decyzji administracyjnej, od której służy odwołanie.
4. W przypadku skłądania odpisów, wypisów lub kserokopii dokumentów, powinny one w całości zostać poświadczone za ich zgodność z oryginałem przez pracownika merytorycznego.
5. W celu usprawnienia obiegu dokumentów zwracamy się o składanie dokumentów i map w formacie A4.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-10-18 08:04:23
Data utworzenia 2020-02-20
Data udostępnienia 2020-02-20 10:21:41
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Małgorzata Weymann