Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Sprawy Obywatelskie

Nazwa Zgormadzenia publiczne
Opis 1. Wydział Spraw Obywatelskich jest właściwy do złożenia zawiadomienia o planowanym zgromadzeniu publicznym jedynie w sytuacji, gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie będzie powodować utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu drogowego.
W tym wypadku obowiązują niżej opisane zasady, a termin złożenia zawiadomienia - nie wcześniej niż 30 dni i nie krócej niż 6 dni przed planowanym zgromadzeniem.
2. W przypadku zgromadzeń nie powodujących utrudnień i konieczności zmian w organizacji ruchu drogowego właściwym jest Centrum Zarządzania Kryzysowego.
tel. 882 044 662 lub na adres poczty elektronicznej oc@tarnowo-podgorne.pl.
Miejsce Wydział Spraw Obywatelskich
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
1. Pisemnie:
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 94 oraz 115, Tarnowo Podgórne;
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne - Filia w Przeźmierowie, ul. Orzechowa 1, Przeźmierowo.
  2. Elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.
Wymagane dokumenty 1. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego powinno zawierać:
a) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiającego kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiającego kontakt z tą osobą;
b) imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL, albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiającego kontakt z nim
c) cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
d) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
e) informację ośrodkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia zaplanował.
2. Do zawiadomienia o zamiarze zgromadzenia dołącza się:
a) pisemną zgodę o przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia, w przypadku jego wyznaczenia, a gdy zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia wniesiono za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną pocztą kopię tego dokumentu. Zgoda stanowi załącznik do zawiadomienia;
b) zdjęcie organizatora zgromadzenia lub zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.
Termin i sposób załatwienia sprawy Organizator zgromadzenia publicznego, na terenie gminy Tarnowo Podgórne, zobowiązany jest złożyć zawiadomienie najpóźniej na 6 dni, a najwcześniej 30 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym podlega badaniu jego zgodności z prawem oraz w aspekcie zagrożenia życia, zdrowia lub mienia w znacznych rozmiarach.
W przypadku zaistnienia zagrożeń zgromadzenia gdy:
a) jego cel lub odbycie naruszają przepisy ustawy o zgromadzeniach lub ustaw karnych
b) jego odbycie może zagrażać życiu, zdrowiu lub mieniu w znacznych rozmiarach, organ gminy zakazuje zgromadzenia, wydając decyzję nie później niż 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, którą udostępnia niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu i jednocześnie przekazuje ją wraz z aktami sprawy sądowi okręgowemu.

Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy. Decyzję udostępnia się przez 3 miesiące od dnia jej wydania z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)
Opłaty Brak
Tryb odwoławczy 1. Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.
2. Sąd okręgowy zawiadamia niezwłocznie organ gminy o wniesieniu odwołania od decyzji o zakazie zgromadzenia przez udostępnienie informacji o wniesieniu odwołania na stronie podmiotowej sądu w Biuletynie Informacji Publicznej i informuje organizatora zgromadzenia oraz organ gminy o terminie rozprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
3. Sąd okręgowy rozpatruje odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia w postępowaniu nieprocesowym niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od wniesienia odwołania.
4. Uczestnikami postępowania są wnoszący odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia i organ gminy. Niestawiennictwo uczestników nie tamuje rozpoznania sprawy. Sąd okręgowy doręcza niezwłocznie postanowienie, kończące postępowanie w sprawie wraz z uzasadnieniem uczestnikom postępowania, które podlega natychmiastowemu wykonaniu;
5. Na postanowienie sądu okręgowego przysługuje, w terminie 24  godzin od jego wydania, zażalenie do sądu apelacyjnego, który rozpoznaje w terminie 24 godzin, wydając postanowienie, od którego nie przysługuje skarga kasacyjna i podlega ono natychmiastowemu wykonaniu.
Podstawa prawna Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach.
Uwagi Zgromadzeniem jest  zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.

W przypadku wniesienia zawiadomień o zamiarze zorganizowania dwóch lub większej liczby zgromadzeń, które mają zostać zorganizowane chociażby częściowo w tym samym miejscu i czasie, i nie jest możliwe ich odbycie w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, o pierwszeństwie wyboru miejsca i czasu zgromadzenia decyduje kolejność wniesienia zawiadomień (data, godzina, minuta) pod warunkiem, że zawiadomienia nie wykazują braków formalnych. Organizatorów, którym nie przysługuje pierwszeństwo wyboru miejsca i czasu organ gminy wzywa niezwłocznie do zmiany miejsca lub czasu zgromadzenia. W tym celu może przeprowadzić rozprawę administracyjną.

W trakcie trwania zgromadzenie jego przewodniczący jest zobowiązany do nieprzerwanego posiadania elementów wyróżniających, w tym identyfikatora, w który wyposaża organ gminy.

Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, albo mieniu w znacznych rozmiarach lub gdy narusza przepisy ustawy o zgromadzeniach albo przepisy ustaw karnych, a przewodniczący, uprzedzony o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go. Rozwiązanie zgromadzenie przez organ gminy, następuje przez wydanie decyzji ustnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, poprzedzonej dwukrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej przewodniczącemu lub w przypadku niemożności skontaktowania się z nim ogłoszonej publicznie uczestnikom zgromadzenia.
Decyzję powyższą doręcza się organizatorowi na piśmie w terminie 72 godzin od jej podjęcia.

Organizatorowi zgromadzenia przysługuje prawo odwołania od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia, do sądu okręgowego w terminie 7 dni od dnia rozwiązanie zgromadzenia.

Sankcje karne dotyczące naruszenia prawa o zgromadzeniach określają przepisy Kodeksu wykroczeń.
Sankcje te mogą dotyczyć osób, które:
a) przeszkadzają lub usiłują przeszkodzić w organizowaniu lub przebiegu nie zakazanego zgromadzenia;
b) zwołują zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia albo przewodniczą takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu;
c) przewodniczą zgromadzeniu po jego rozwiązaniu;
d) bezprawnie zajmują lub wzbraniają się opuścić miejsce, którym inna osoba lub organizacja prawnie rozporządza, jako organizator lub przewodniczący zgromadzenia;
e) będąc przewodniczącym lub organizatorem zgromadzenia, umyślnie nie podejmują środków  niezbędnych dla zapewnienia zgodnego z przepisami prawa przebiegu zgromadzenia oraz zapobieżenia powstawaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia;
f) nie podporządkowują się żądaniu lub poleceniom przewodniczącego zgromadzenia lub jego organizatora, wzbraniają się opuścić miejsce zgromadzenia po jego rozwiązaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-05-24 10:22:40
Data utworzenia 2020-04-01
Data udostępnienia 2020-04-16 13:56:58
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Tomasz Musielak