Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Sprawy Obywatelskie

Nazwa Karta Dużej Rodziny
Opis Dotyczy
Miejsce Wydział Spraw Obywatelskich
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
1. Pisemnie:
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 94, Tarnowo Podgórne;
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne - Filia w Przeźmierowie, ul. Orzechowa 1, Przeźmierowo.
  2. Elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.
Telefon do kontaktu 61 8959 272
Wymagane dokumenty 1. Dowód osobisty lub paszport;
2. Wypełniony wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny lub duplikatu Karty Dużej Rodziny;
3. W przypadku rodzica - wypełniony załącznik ZKDR-03 oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej;
4. W przypadku dzieci powyżej 18 roku życia kontynuujących naukę w szkole średniej bądź szkole wyższej - wypełniony załącznik ZKDR-01 oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej;
5. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopnie niepełnosprawności;
6. W przypadku dzieci przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka - wypełniony załącznik ZKDR-02 oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka;
7. W przypadku cudzoziemców poza w/w dokumentami okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Opłaty Kartę dużej rodziny wydaje się nieodpłatnie.
Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 11,00 zł.
Wydanie dodatkowej formy Karty podlega opłacie w wysokości 10,00 zł
Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku.

Opłatę można uiścić w Wydziale Obsługi Klienta i Informacji Publicznej lub w kasie ING Bank S.A. O/Poznań tut. Urzędu. Płatność można również dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: 32 1050 1520 1000 0024 3672 4641.  
Termin i sposób załatwienia sprawy Do 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
Ostateczny termin wydania Karty Dużej Rodziny może ulec wydłużeniu, gdyż produkcję blankietów kart oraz ich personalizację zapewnia minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Spersonalizowane karty przekazywane są do Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne celem ich wydania.
Przyznanie Karty Dużej Rodziny nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Odmowa przyznania Karty Dużej Rodziny kończy się wydaniem decyzji administracyjnej. Wniosek o wydanie Karty, wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć oraz wniosek o wydanie dodatkowej formy Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej, członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Kart oraz odebrania karty lub duplikatu Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.
Tryb odwoławczy Od decyzji  w sprawie odmowy wydania Karty Dużej Rodziny służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Tarnowo Podgórne.
Podstawa prawna Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
Uwagi 1. Prawo do posiadana Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

2. Członkami rodziny wielodzietnej są:
- Rodzic (rodzice) - przez, którego rozumie się rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka,
- Małżonek rodzica,
- Dziecko - przez, które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.).

3. Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wymagania, o których mowa w pkt. 4.

4. Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:
- W wieku do ukończenia 18 roku życia;
- W wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku, gdy dziecko uczy się w:
Szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
Szkole wyższej - do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem,
- Bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

5. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

6. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje członkowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

7. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:
- osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 35) lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w porozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Karta jest przyznawana:
- rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;
- dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia - do ukończenia 18 roku życia;
- dziecku powyżej 18 roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub, w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;
- dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia - na okres ważności okres ważności orzeczenia;
- dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
- osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem lub zaświadczeniem ze szkoły lub szkoły wyższej nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.

9. Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania skutkująca zmianą gminy wymaga przyznania nowej Karty. W przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, wójt wydaje duplikat Karty.
10. Karta Dużej Rodziny jest przyznawana na wniosek rodziny wielodzietnej.

11. Wydanie Karty Dużej Rodziny jako dodatkowej formy lub utraty podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 zł, w przypadku gdy:
- członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną albo
- członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej
- Członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, w przypadku utraty tej Karty Dużej Rodziny.

12. Wniosek o Kartę Dużej Rodziny, wydanie jej duplikatu oraz dodatkowej formy składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

13. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej, członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

14. W przypadku stwierdzenia przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne utraty uprawnień do posiadania Karty lub przyznania Karty z naruszeniem przepisów ustawy członek rodziny wielodzietnej jest zobowiązany do niezwłocznego jej zwrotu.
15. W przypadku, gdy po złożeniu wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny, a przed jej wydaniem, członek rodziny wielodzietnej przestał spełniać wymagania konieczne do posiadania Karty, pozostali członkowie rodziny wielodzietnej nie tracą prawa do posiadania Karty.

16. Karta Dużej Rodziny oraz jej duplikat nie podlegają wydaniu członkowi rodziny wielodzietnej, który po złożeniu wniosku o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu, a przed ich wydaniem, przestał spełniać wymagania konieczne do posiadania Karty.

Wykaz uprawnień wynikający z posiadania Karty Dużej Rodziny zamieszczony jest na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl
  Karta Dużej Rodziny - informator sporządzony w języku łatwym do czytania (ETR).
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-11-04 09:41:56
Data utworzenia 2020-03-26
Data udostępnienia 2020-04-16 13:56:58
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Tomasz Musielak