Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Sprawy Obywatelskie

Nazwa Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
Opis Dotyczy
Miejsce Filia Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne w Przeźmierowie
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL będzie można skierować do dowolnego organu gminy na terenie kraju.
W gminie Tarnowo Podgórne wniosek można złożyć:
1. Pisemnie:
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 94 oraz 115, Tarnowo Podgórne;
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne - Filia w Przeźmierowie, ul. Orzechowa 1, Przeźmierowo.
  2. Elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.
Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek. Dla zidentyfikowania w rejestrach poszukiwanej osoby, należy wskazać w części wniosku - "Dane osoby, której wniosek dotyczy"  jak najszerszy zakres posiadanych informacji (np. imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, poprzedni adres zameldowania itp.);
2. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie jednostkowych danych tj. danych dotyczących jednej osoby w kwocie 31 zł;
3. Dokumenty mogące potwierdzić interes prawny, między innymi: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. wyroki sądowe, umowy, wezwania do zapłaty, faktury, postanowienia i decyzje innych organów);
4. Pełnomocnictwo (jeżeli strona działa przez pełnomocnika);
5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku działania przez pełnomocnika) w kwocie 17 zł.
Opłaty 1. Opłata za udostępnienie jednostkowych danych tj. danych dotyczących jednej osoby albo imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem wynosi 31 zł;
2. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika wynosi 17 zł;
3. Opłatę tę wnosi się na rachunek bankowy tut. Urzędu z zaznaczeniem "opłata za udostępnienie informacji o danych osobowych" Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.
Termin i sposób załatwienia sprawy Informacja zostanie udzielona w terminie 7 dni od złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia danych z ww. rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej
Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta.
Podstawa prawna - Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
- Rozporządzenie ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego;
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL.
Uwagi Z wnioskiem o udostępnienie danych mogą wystąpić :
a) Podmioty, którym dane są niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań. O dane jednostkowe mogą ubiegać się:
- organy administracji publicznej,
- Sądy,
- Prokuratury,
- Policja,
- Straż Graniczna,
- Służba Więzienna,
- Służba Kontrwywiadu Wojskowego,
- Służba Wywiadu Wojskowego,
- Służba Celno-Skarbowa,
- Żandarmeria Wojskowa,
- Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
- Agencja Wywiadu,
- Biuro Ochrony Rządu,
- Centralne Biuro Antykorupcyjne,
- Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
- Organy wyborcze,
- Straże Gminne /miejskie/,
- Komornicy Sądowi - w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowań egzekucyjnych,
- Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,
- Polski Czerwony Krzyż - w zakresie danych osób poszukiwanych.

Rozpatrzenie sprawy w trybie interesu faktycznego polega na skierowaniu przez organ do osoby poszukiwanej wystąpienia, zawierającego podstawowe informacje o Wnioskodawcy (imię i nazwisko), zakres żądanych danych oraz cel, dla którego udostępnione dane zostaną wykorzystane. Udostępnienie żądanych danych następuje wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez osobę zainteresowaną. W przypadku nie uzyskania zgody osoby poszukiwanej, wydawana jest decyzja administracyjna o odmowie udostępnienia żądanych danych.

Udostępnienie danych ww. podmiotom następuje nieodpłatnie.

b) Jednostki organizacyjne i osoby, które
- wykażą w tym interes prawny. W przypadku powoływania się na interes prawny Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych innej osoby, lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione.
- wykażą interes faktyczny w otrzymaniu wnioskowanych danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

Udostępnienie danych ww. podmiotom następuje odpłatnie z wyjątkiem przypadku, gdy żądane dane są niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia

W przypadku gdy Wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika, do każdego wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

UWAGA
Od dnia 1 maja 2019 r. podmioty publiczne, które nie posiadają decyzji administracyjnej, na podstawie której uzyskały dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w danym roku kalendarzowym będą mogły uzyskać maksymalnie 300 danych jednostkowych z rejestru PESEL albo 300 danych jednostkowych z poszczególnych rejestrów mieszkańców, prowadzonych zgodnie z właściwością miejscową przez dany organ gminy.
W pierwszym roku obowiązywania ustawy zliczanie wniosków następuje
od 1 maja do 31 grudnia 2019 r. natomiast począwszy od roku 2020 okres rozliczeniowy rozpoczynać się będzie 1 stycznia, a kończyć 31 grudnia.
Nie udostępnia się danych jednostkowych z rejestru PESEL podmiotom publicznym, którym wydana została decyzja administracyjna zezwalająca na dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych (tzw. decyzja teletransmisyjna). Dane z rejestru PESEL podmioty te uzyskiwać mogą wyłącznie samodzielnie w ramach posiadanego dostępu do rejestru PESEL
w trybie teletransmisji danych.
W przypadku gdy podmiot posiadający decyzję teletransmisyjną złoży do wniosek
o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL, wniosek taki nie zostanie zrealizowany. Wnioskodawcy wydane zostanie postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania na podstawie art. 47 ust. 3a ustawy o ewidencji ludności.
Aktualna lista podmiotów publicznych posiadających dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych (posiadających decyzję teletransmisyjną) publikowana jest przez Ministra Cyfryzacji na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/udostepnianie-danych-z-rejestru-pesel-uwaga-zmiany.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-05-24 10:22:40
Data utworzenia 2020-03-26
Data udostępnienia 2020-03-26 08:30:15
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Tomasz Musielak